GÖKÇEARSLAN

scholar_logo_64dp.png
ad-main.jpg

Gökçearslan ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, lisans öğrenimini 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde tamamlamıştır. Aynı üniversitede ve bölümde yüksek lisans (2005) öğrenimini tamamlamış, Ankara Üniversitesi Eğitim Teknolojisi programında Doktor unvanını (2013) "Çevrimiçi öğrenme topluluklarında denetim odağının öğrenme topluluğu hissi, akademik başarı ve probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutuma etkisi" başlıktı bilgisayar programlama öğretimi konusundaki tez ile almıştır. 2018 yılı Temmuz ayında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır.

avesis.png

Eğitim

2013

Doktora-Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Teknolojisi

Akademik Unvanlar

2018

Doçent Dr.

2005

Yüksek Lisans-Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2013

Okutman Dr.

2002

Lisans-Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2010

Okutman

İdari Görev

2013-2019

Gazi Üniversitesi Enformatik Bölümü-Bölüm Başkan Yardımcısı

Son Çalışmalarım

Uluslararası Makale (SSCI)

 

 

 

 

Gökçearslan, Ş., Yıldız Durak, H., Berikan, B., Sarıtepeci, M. (2021). Smartphone addiction, loneliness, narcissistic personality and family belonging among university students: A path analysis. Social Science Quarterly, 103, Social Science Citation Index (SSCI)

 

The relationship between SPA and loneliness  is examined in several studies, however, the mediating effects of the variables related to narcissism and the family on the relationship between SPA and loneliness are examined are not yet available in the literature. The present study investigates the role of smartphone addiction on loneliness and the moderating effects of narcissistic personality and family belonging on loneliness.  Data required for research was obtained via an online survey from undergraduate students (n=500) studying at a public university. In the study, the relationship between the variables was determined by path analysis. The results of the path analysis show that there is a significant positive relationship between smartphone addiction and loneliness. According to the model, no significant relationship was found between narcissistic personality and family belonging level. There is a negative and significant mediation effect between smartphone addiction and narcissistic personality traits. There is a positive and significant mediation effect between smartphone addiction and family belonging. The results of the research are discussed with regarding university students and future directions. According to these research results, SPA predicts loneliness. As the level of family belonging decreases, SPA increases. The relationship between university students and their families and environments is among the variables that should be considered when evaluating SPA.

Ulusal Makale

Gökçeaslan, Ş., Günbatar M. S., & Sarıtepeci, M. (2021). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(1),354-373. ULAKBİM

Bu çalışmanın amacı bilgi güvenliği farkındalığının, kişisel bilgisayar, akıllı telefon sahipliği, bilişim teknolojileri (BT) dersi alma ve faydalanma durumu bağlamında incelenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada 9-12. sınıf Anadolu ve Meslek lisesi öğrencileri (n=359) yer almıştır. Çalışma grubunun Bilgi Güvenliği Farkındalığı (BGF) ölçümleri ve alt faktör ölçümlerine göre kendi içinde kararlı alt bölümlere ayrılma durumu CHAID analizi ile tespit edilmiştir. Bilgi güvenliği farkındalığı açısından kişisel bilgisayar sahipliği, BT dersinden alınan fayda ve akıllı telefon sahipliği değişkenleri anlamlı etkiye sahiptir. Bilgi güvenliği farkındalığı BT dersi özelinde ve diğer değişkenler bağlamında tartışılmıştır.

Gökçearslan, Ş., Nezgitli, S., Çakır, H. (2020). Bilişim suçu haberlerinin basında sunumu: 2009-2019 yılları arası çevrimiçi gazete haberleri örneklemi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi. 2(2), 149-160.

Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve birçok alanda kullanılmasıyla birlikte bireysel ve toplumsal yaşamda yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde bu sorunlar dünyada ve ülkemizde yaşamımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yasa dışı faaliyetler teknoloji kullanılarak devam etmektedir. Haber kaynaklarında sıklıkla yer alan suçlardan birisi de bilişim suçları olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2009-2019 yılları arasında gazetelerin internet sitelerindeki haberde siber suç veya bilişim suçu haberlerinin yıl ve kategorilere göre dağılımını ve ilk yayınlanma tarihini incelemektir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada haberler doküman incelemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bilişim suçu ile ilgili gazete haberleri incelendiğinde bilişim veya siber suç çerçevesinde bilişim alanında yaşanan gelişmeler ile suçların da arttığı görülmektedir. Gazetelerde bilgi güvenliği ile ilgili konulara sıklıkla yer verilmiştir.

Wiley.JPG

Çağrılı Konuşmacı

Gökçearslan (2020). Uzaktan Eğitimde Etik ve Telif Hakları. Gazi Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Gökçearslan (2020). Koranavirüs (COVİD-19) Bağlamında Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar E-Çalıştayı “Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Eğitim Teknolojisi: Covid-19 Deneyimleri”.

Gökçearslan, Ş. (2019). Hayat Boyu Öğrenme İçin Uzaktan Eğitim Proje Çalıştayı-Uzaktan öğrenmede kavram, uygulama ve araçlar. MEB,  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Ankara.

WhatsApp Image 2021-02-19 at 11.52.12.jp

MEB-Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

EjE6mnNXkAAoFGB.jpg
Çalıştay.jpg

Ulusal Makale

Ayantas, T., Yildirim, F., Erogul, N., Ozdemir, N. & Gokcearslan, S. (2020). Sosyal alanların öğretimi ile iİlgili doktora tezlerine yönelik yöntemsel bir inceleme. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 321-341. doi: 10.29329/mjer.2020.272.15. ULAKBİM

Bu çalışmada, Türkiye’de üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerinde sosyal alanların öğretimi üzerine tamamlanan doktora tezlerinin nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, amaçsal örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemi doğrultusunda belirlenen, Türkiye Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi’nde 2015-2018 yılları arasında sosyal alanların öğretimi konusunu kapsayan, Türkçe tam metnine ulaşılan, 217 doktora tezi incelenmiştir. Araştırmada incelenen doktora tezlerinin, üniversite, anabilim/bilim dalı, yılı, kullanılan yöntem türleri, veri toplama araçları, örneklem düzeyi, gerekçesi ve seçme şekli, veri analiz teknikleri ve ölçme aracı geliştirme durumları ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Çalışma sonunda, incelenen doktora tezlerinin önemli bir bölümünün Gazi ve Atatürk Üniversitelerinde tamamlanmış olduğu, tezlerin ait oldukları alanlar bakımından Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim anabilim dallarının ön plana çıktığı, yıllar bazında en fazla tezin 2015 yılında tamamlandığı ve son olarak yöntemsel eğilimler bakımından karma yöntemin ön plana çıktığı bulgular arasında yer almıştır.

 

Uluslararası Proje (COST)

 

CA18115 -Project

Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (2019-2023)

cost.jpg

This proposed COST Action aims to: enhance collaboration between stakeholders to update, enhance and pilot new ‘real world’ scientific measures and approaches, collate evaluated interventions and approaches around inclusion and bullying prevention to disseminate a comprehensive program/handbook for schools and a guideline policy document for authorities,  building capacity, and working holistically towards ensuring the integration, safety and well-being of all students in EU secondary schools, to aid in the social stability of both the individual and society. 

Uluslararası Kitap Bölümü

Bilgisayar Programlama

Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Etkinlikleri Kitabı

MEB-YEĞİTEK -UNESCO (2021)

bilgisayarsız.jpg

Ulusal Proje (BAP)

 

Kendi robotumuzu kodluyoruz: Robotik uygulamaların üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl yeterliklerine etkisi-Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (2018-2020)-Araştırmacı

 

aa_edited.jpg