YAYINLAR

“Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”

- Mustafa Kemal ATATÜRK-

Yayın ve diğer etkinlikler

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A20. Bozdağ Kasap, A., Eşkil, K. G., Çetinkaya, K. B., Yeşilyurt, H., Akbulut İnan, S., Vatankhani, A., Gökçearslan, Ş.  (2021). A review of postgraduate students' technology use and ethical competence in scientific researches. Instructional Technology and Lifelong Learning 2(1), 35-52.

A19. Başaran, M.  Bilir, E., Arslan, Ö. Çetin, M. Avcı, P., Bilici, B., Doruk, O.,  Arslan, B., Gökçearslan, Ş. (2021). Eğitim bilimleri alanı doktora tezlerinde araştırma eğilimleri: Tematik ve yöntemsel bir inceleme. Mediterranean Journal of Educational Research 15(35), 54-73.

A18. Gökçearslan, Ş., Yıldız Durak, H., Berikan, B., Sarıtepeci, M. (2021). Smartphone addiction, loneliness, narcissistic personality and family belonging among university students: A path analysis. Social Science Quarterly, 102 (4),1743-1760. Social Science Citation Index (SSCI) https://doi.org/10.1111/ssqu.12949

A17. Gökçearslan, Ş., Nezgitli, S., Çakır, H. (2020). Bilişim suçu haberlerinin basında sunumu: 2009-2019 yılları arası çevrimiçi gazete haberleri örneklemi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi. 2(2), 149-160.

A16. Karademir Coskun, T. & Gökçearslan, Ş. (2019). Examination of cyberloafing studies in education: A content analysis. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 11(1), 094–103. ERIC, Web of Science- SCOPUS

A15. Gökçearlan, Ş., Karademir, T. & Şahin, S. (2019). Öğretmen adayı bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1435-1444. doi:10.24106/kefdergi.2828 ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List, ULAKBIM

A14. Gökçearslan, Ş., Uluyol, Ç., & Şahin, S. (2018). Smartphone addiction, cyberloafing, stress and social support among university students: A path analysis. Children and Youth Services Review, 91, 47-54. Social Science Citation Index (SSCI)

A13. Baturay, M. H., Gökçearslan, Ş., & Ke, F. (2017). The relationship among pre-service teachers’ computer competence, attitude towards computer-assisted education, and intention of technology acceptance. International Journal of Technology Enhanced Learning, 9(1), 1-13. Web of Science- SCOPUS, Emerging Sources Citation Index  (ESCI- Thomson Reuters)

A12. Karademir, T., Erdoğdu, F., & Gökçearslan, Ş. (2017). Two birds with one stone: Enhancing technology perception with peer interaction using Web 2.0. Education and Future, 11,111-136. Emerging Sources Citation Index  (ESCI- Thomson Reuters), ULAKBIM

A11. Baturay, M. H., Gökçearslan, Ş., & Şahin, Ş. (2017). Associations among teachers’ attitudes towards computer-assisted education and TPACK Competencies. Informatics in Education, 16(1), 1-23. Web of Science-SCOPUS, Emerging Sources Citation Index  (ESCI- Thomson Reuters), ERIC

A10. Gökçearslan, Ş. (2017). Perspectives of students on acceptance of tablets and self-directed learning with technology. Contemporary Educational Technology, 8(1), 40-55. ERIC, ULAKBIM

A9. Gökçearslan, Ş., Karademir, T., Korucu, A. T. (2017). Pre-service teachers’ level of web pedagogical content knowledge (w-pck): Assessment by individual innovativeness. Journal of Educational Computing Research, doi: 10.1177/0735633116642593, Social Science Citation Index (SSCI)

A8. Gökçearslan, Ş., Kuşkaya Mumcu, F., Haşlaman, T., & Demiraslan Çevik, Y. (2016). Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy, and cyberloafing in university students. Computers in Human Behavior, 63,639-649. doi:10.1016/j.chb.2016.05.091). Social Science Citation Index (SSCI)

A7. Gökçearslan, Ş., Seferoğlu, S. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım biçimleri: Riskli davranışlar ve fırsatlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 383-404. ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List, ULAKBIM

A6. Gökçearslan, Ş., Alper, A. (2015). The effect of locus of control on learners' sense of community and academic success in the context of online learning communities. The Internet and Higher Education, 27, 64-73. doi:10.1016/j.iheduc.2015.06.003 Social Science Citation Index (SSCI)

A5. Ocak, M. A., Gökçearslan, Ş.,  Solmaz, E., Özcan, S., Bayır, E. A.  (2015). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçları ve öğrenme stilleri üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 373-394. ISI (Web of Science) Thomson Reuters Master Journal List, ULAKBIM

A4. Ozcan, S., Gokcearslan, Ş., &  Kukul, V. (2015). Pre-service teacher's opinions on cloud supported social network. World Journal on Educational Technology, 7(2), 107-118. ERA, EBSCO

A3. Ocak, M. A.,  Gökçearslan, Ş., & Solmaz, E. (2014). Investigating Turkish pre-service teachers’ perceptions of blogs: Implications for the FATIH project . Contemporary Educational Technology, 5(1), 22-38. ERIC, EBSCO, ERA

 

A2. Gökçearslan, Ş. (2013). Çevrimiçi öğrenme topluluğu hissi ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 154-165. Emerging Sources Citation Index  (ESCI- Thomson Reuters), ULAKBİM

 

A1. Toplu, M. & Gökçearslan, Ş. (2012). E-öğrenmenin gelişimi ve internetin eğitim sürecine yansımaları: Gazi üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 26(3), 501-530. Emerging Sources Citation Index  (ESCI- Thomson Reuters), ULAKBİM

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B12. Gökçeaslan, Ş., Günbatar M. S., & Sarıtepeci, M. (2021). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(1),354-373. ULAKBİM

 

B11. Ayantas, T., Yildirim, F., Erogul, N., Ozdemir, N. & Gokcearslan, S. (2020). Sosyal alanların öğretimi ile iİlgili doktora tezlerine yönelik yöntemsel bir inceleme. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 321-341. doi: 10.29329/mjer.2020.272.15. ULAKBİM

B10. Günbatar, M. S. & Gökçearslan, Ş. (2017). Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik tutum ve öğrenme algıları üzerine bir inceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 497-511. ULAKBİM

B9. Gökçearslan, Ş., Solmaz, E., & Kukul, V. (2017). Mobil öğrenme hazırbulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 143-157. ULAKBİM

 

B8. Kukul, V. Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2017). Computer programmıng self-efficacy scale (CPSES) for secondary school students: Development, validation and reliability. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1),158-179. ULAKBİM

 

B7. Özcan, S., Gökçearslan, Ş., & Solmaz, E. (2016). Investigation into attitudes of pre-service teachers towards e-learning with respect to their individual innovativeness levels. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(2), 31-38. EBSCO

 

B6. Demiraslan Çevik, Y., Haşlaman, T., Kuşkaya Mumcu F., & Gökçearslan, Ş. (2015). Özdüzenlemenin dikkat kontrolü boyutu: Bir ölçek uyarlama çalışması. Başkent University Journal of Education, 2(2), 99-108. ULAKBİM

B5. Gökçearslan, Ş., Günbatar, M. S., & Berikan, B.  (2015). Ortaokul öğrencilerinde bilişim etiği: Gerçek yaşam durumu senaryolarıyla bir değerlendirme. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 254-273. ULAKBİM

 

B4. Gökçearslan, Ş., Durakoğlu, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağimlilik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 419-435. EBSCO

B3. Gökçearslan, Ş. & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.

B2. Durakoğlu, A. & Gökçearslan, Ş. (2010). Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. E- Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 354-364.

 

B1. Gökçearslan, Ş. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapma tutumlarına ilişkin bir araştırma. E- Journal of New World Sciences Academy, 5(2), 471-478.

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 

C22. Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2018). Condition of lifelong learning through mobile devices in elderly adults. Presented at the 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya.

 

C21. Gökçearslan, Ş., Erdoğdu, F., & Berikan, B. (2018). Minecraft eğitim platformu:  Öğrenme topluluğu analizi. Presented at the International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Türkiye.

 

C20. Berikan, B., Gökçearslan, Ş., & Erdoğdu, F. (2018). Programlama eğitimi için kullanılan bir oyunun incelenmesi:  Light Bot. Presented at the International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Türkiye.

 

C19. Erdoğdu, F., Berikan, B., & Gökçearslan, Ş. (2018). Bilgisayar oyunları ile öğrenci  aile ve okul ilişkileri üzerine. Presented at the International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Türkiye.

 

C18. Gökçearslan, Ş., Erdoğdu, F., Öztürk, H. T., & Alper, A. (2018).  An emerging topic in information and communication technologies education: Robotics education based on teachers’ experience and opinions in Turkey. Society for Engineering Research and Development, Manila, Filipinler.

 

C17. Gökçearslan, Ş., Uluyol, Ç., & Şahin, S. (2017). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı, siberaylaklık, stres ve sosyal desteğe yönelik bir yol analizi. Presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir, Türkiye.

 

C16. Uluyol, Ç., Şahin, S., & Gökçearslan, Ş. (2017). Nesnelerin interneti ve eğitime yansımaları. Presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir, Türkiye.

 

C15. Uluyol, Ç., Şahin, S., Gökçearslan, Ş. (2017). Computational thinking: What is it? what is not?. 11. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Malatya, Türkiye.

 

C14. Gökçearslan, Ş., & Bayır, E. A. (2017, Şubat). Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile akademik ve internet öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies). Saray Bosna.

 

C13. Özcan, S., Gökçearslan, Ş., & Yüksel, A. O. (2017). Investigation of the relationship between cyberloafing and academic motivation levels of university students. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya, Türkiye.

 

C12. Gökçearslan, Ş., Kamel Erdoğdu, F., & Karademir, T. (2016). An analysis on the relationship between lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their epistemological believes on Internet. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 (pp. 828-832). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Savannah, ABD.

 

C11. Solmaz, E., & Gökçearslan, Ş., (2016). Mobil öğrenme: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması, 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Rize, Türkiye.

 

C10. Özcan, S., Gökçearslan, Ş., & Solmaz, E. (2016). Investigation into attitudes of pre-service teachers towards e-learning with respect to their individual innovativeness levels, 2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET‐ 2016. Antalya, Türkiye.

 

C9. Gökçearslan, Ş., (2016). An investigation of e-learning styles of learners in electronic environment, International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Bratislava 2016 (IAC-TLEl 2016). Bratislava, Slovakya.

 

C8. Kukul, V., Gökçearslan, Ş., & Karademir, T. (2015). Pre-service teacher’s attitude on mobile learning. In Proceedings of Teaching and Education Conferences (No. 2404091). International Institute of Social and Economic Sciences. Amsterdam, Hollanda.

 

C7. Gökçearslan, Ş., & Kukul, V. (2014). Trend analysis on critical thinking and technology, 2014 ATEE Spring Conference - Innovation and Challenges in Education. Vilnius, Litvanya.

 

C6. Kukul, V., & Gökçearslan, Ş. (2014). Scratch ile programlama eğitimi alan öğrencilerin problem çözme becerilerinin incelenmesi, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye.

 

C5. Gökçearlsan, Ş. (2013, October). A trend analysis on online learning communities. In Educational Media (ICEM), 2013 IEEE 63rd Annual Conference International Council for (pp. 1-5). IEEE. Singapur.

 

C4. Ozcan, S., & Gokcearslan, Ş. (2013). An outcome evaluation study on internet addiction, AWERProcedia Information Technology & Computer Science. [Online]. 3, 790-795. Available from: http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS Proceedings of 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), 14-16 November 2012, University of Barcelona. Barcelona, İspanya.

 

C3. Gökçearslan, Ş. (2012). Online networking: Determining the purpose of prospective teachers’ use of social network sites, 15. International Conference Educational Reform in the 21th Century in Balkan Countries. Bükreş/Romanya.

 

C2. Gökçearslan, Ş. Eroğlu, Y., & Durakoğlu, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu (Çocuk ve Bilişim), Ankara, Türkiye (Basılmadı)

 

C1. Gökçearslan, Ş., & Bayır, E. A. (2011). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin incelenmesi, 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye.

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

D1. Gökçearslan, Ş., Seferoğlu, S. S. (2005). Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma (28 Eylül 2005) , XIV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi- Pamukkale, Türkiye.

 

E. Ulusal Kitap Bölümleri:

E4. Gökçearslan, Ş. (2021). Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Etkinlikleri, Veri Girişi Nedir? (Ed. Prof. Dr. Hasan Çakır) 

 

E3. Gökçearslan, Ş. (2016). Eğitimde bilişim teknolojileri I-II. Bilişim suçları ve etik (Ed. Doç Dr. Sami Şahin) Türkiye. PEGEM Akademi.

 

E2. Ocak, M. A., Gökçearslan, Ş. (2014). Güncel tehdit siber suçlar: Sosyal medyanın gücü (Ed. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakır) Seçkin Yayıncılık.

 

E1. Gökçearslan, Ş. (2013). Eğitim kurumlarında dijital Vatandaşlık: Cep telefonları. (Ed. Doç. Dr. M. Akif Ocak).

 

 

F. Uluslararası Kitap Bölümleri:

F5. Gökçearslan (2021). Nesnelerin İnterneti Eğitim Boyutu. Nesnelerin İnterneti Kuramdan Uygulamaya. Pegem Akademi: Ankara.

F4. Gökçearslan, Ş. & Günbatar, M. (2018). Yaşlı bireylerde mobil cihazlar ile hayat boyu öğrenme durumunun incelenmesi. Pegem Akademi: Ankara. 10.14527/9786052414743. 

 

F3. Gökçearslan, Ş. & Bayır, E. A. (2018). Investigation of the relationship between online information searching strategies with academic and internet self-efficacy of university students. An Overview of Technology, Guidace and Leadership in Terms of Education. UK: Cambridge Scholars Publications.

 

F2. Özcan, S., Gökçearslan, Ş., & Yüksel, A. O. (2017). An investigation of the relationship between cyberloafing and academic motivation among university students. Küreselleşen Dünyada Eğitim, 733-742. doi: 10.14527/9786053188407.52

 

F1. Gökçearslan, Ş., Solmaz E., & Coşkun, B. (2017). Handbook of Research on Individualism and Identity in the Globalized Digital Age. Critical thinking and digital technologies: An outcome evaluation. USA: IGI Global. SCOPUS

 

G. Seminerler

 

G3. Gökçearslan, Ş. (2013). Gençlik ve Spor Bakanlığı- Güvenli Hayat, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya, İzmir, Turkiye.

 

G2. Gökçearslan, Ş. (2009). Bilgisayar Destekli Eğitim, Kırşehir, Turkiye.

 

G1. Gökçearslan, Ş. (2009). İnternet Güvenliği, Kırşehir, Turkiye.

 

 

H. Dersler

H8. Web Tasarım

H7. Bilgisayar Programlama 

H6. Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Doktora)

H5. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Yüksek Lisans)

H4. Uzmanlık Alan Dersi (Adli Bilişim-İleri Teknolojiler-Danışmanlık)

H3. Teze Hazırlık (Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans)

H3. Teze Hazırlık (Adli Bilişim-İleri Teknolojiler-Danışmanlık)

H2. Bilişim Sistemleri (Yönetim Bilişim Sistemleri)

 

H1. Eğitimde Bilişim Teknolojileri

 

I. Kurum İçi-Dışı Eğitim/Çalıştay

I8. Gökçearslan (2020). Uzaktan Eğitimde Etik ve Telif Hakları. Gazi Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı. Gazi Üniversitesi. Ankara.

I7. Gökçearslan (2020). Koranavirüs (COVİD-19) Bağlamında Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar E-Çalıştayı “Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Eğitim Teknolojisi: Covid-19 Deneyimleri”.

I6. Gökçearslan, Ş. (2019). Hayat Boyu Öğrenme İçin Uzaktan Eğitim Proje Çalıştayı-Uzaktan öğrenmede kavram, uygulama ve araçlar. MEB,  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Ankara.

I5. Gökçearslan (2018). Sağlık Bakanlığı-Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı. Ankara.

I4. Gökçearslan, Ş. (2018). Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu- Hizmetiçi Eğitim, Ankara.

 

I3. Gökçearslan, Ş. (2017).  Zafer Kalkınma Ajansı- Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Manisa.

 

I2. Gökçearslan, Ş. (2014). Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Farabi Programı, Nahçıvan.

 

I1. Gökçearslan (2002-2007). MEB-Hizmetiçi Eğitim, Ankara.

J. Jüri Üyeliği

J3. TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri (Yazılım) Bölge Yarışmasında Jüri Üyesi (2021)

J2. TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri (Yazılım) Bölge Yarışmasında Jüri Üyesi (2020)

J1. TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri (Yazılım) Bölge Yarışmasında Jüri Üyesi (2020)

 

K. Projeler

K3. CA18115-Transnational collaboration on bullying, migration and integration at school level. COST-European Cooperation in Science & Technology. (2019)-Proje Çalışma Grubu Üyesi

K2. Kendi robotumuzu kodluyoruz: Robotik uygulamaların üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl yeterliklerine etkisi-Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (2018)-Araştırmacı

K1. Avrupa Birliği- Gençlerin boş zaman değerlendirme etkinlikleri-Comenius Projesi (2004-2005)-Proje Türkiye Koordinatörü

L. İçerik/Program Geliştirme

L4. Hukuk Fakültesi yüksek lisans programı (2018) (Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi)

L3. Grafik tasarımı 2015 (Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi)

L2. Arayüz tasarımı (2000) ODTÜ İNTERAK Uzaktan Eğitim

L1. Trafik eğitimi (2000) ODTÜ İNTERAK Uzaktan Eğitim

M. Hakemlikler

   

 1. Computers in Human Behavior (SSCI)

 2. Children and Youth Services Review (SSCI)

 3. Information Technology & People (SSCI)

 4. Interactive Learning Environments (SSCI)

 5. Internet and Higher Education (SSCI)

 6. Journal of Educational Computing Research (SSCI)

 7. The International Review of Research in Open and Distributed Learning (SSCI)

 8. The Social Science Journal (SSCI)

 9. Social Science Computer Review (SSCI)

 10. Journal of Learning and Teaching in Digital Age

 11. Erciyes Journal of Education

 12. Handbook of Research on Individualism and Identity in the Globalized Digital Age

 13. Smart Learning Environments (SCOPUS)

 14. Participatory Educational Research (SCOPUS)

 15. Journal of Education and Future (ESCI)

 16. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

 17. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

 18. Bartın University Journal of Faculty of Education

 19. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 20. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi

 21. Ege Eğitim Dergisi

 22. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi

 23. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

 24. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 25. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi

 26. Milli Eğitim Dergisi

 27. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

 28. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 29. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

 30. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

 31. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

 32. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi

 

N. Ödüller

N13. Gökçearslan (2020). Gazi Üniversitesi Uluslararası Atıf Teşvik Ödülü 

N12. Gökçearslan (2019). Gazi Üniversitesi Uluslararası Kitap Bölümü Teşvik Ödülü 

N11. Gökçearslan (2019). Gazi Üniversitesi Uluslararası Atıf Teşvik Ödülü 

N.10. Gökçearslan (2018). Gazi Üniversitesi Uluslararası Atıf Teşvik Ödülü

N9. Gökçearslan (2018). Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü.

N8. Gökçearslan (2018). TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

N7. Gökçearslan (2017). Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

N6. Gökçearslan (2015). TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

N5. Gökçearslan (2016). Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

N4. Gökçearslan (2015). Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

N3. Gökçearslan (2014). Proje Yönetimi Döngüsü Eğitimi Teşekkür Ödülü-Gazi Üniversitesi

N2. Gökçearslan (2006). Avrupa Birliği Comenius Projesi Teşekkür Ödülü-MEB

N1. Gökçearslan (2000). Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümü Logo Tasarım Ödülü

 

O. Atıflar:

 

Toplam 1206 atıf

Google Akademik

https://scholar.google.com.tr/citations?user=yW0mGYIAAAAJ&hl=tr

Web of Science 

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/4515799?SID=F3C9zL4cNmq9PFgIWM6

 

Güncelleme Tarihi: 24.08.2021